Aktualności

2018.02.09

Współpraca z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Współpraca pomiędzy Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska a naszą firmą została oficjalnie rozpoczęta poprzez zawarcie umowy o wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń.Porozumienie przewiduje m.in: badania elektrochemicznych procesów przemysłowych oraz właściwości powłok galwanicznych, udostępnianie i korzystanie ze sprzętu badawczo-pomiarowego oraz wypracowywanie i upowszechnienie nowych rozwiązań (technologicznych, produktowych, organizacyjnych); wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze badań oraz stworzenie warunków do ich skutecznej komercjalizacji; rozwijanie zasobów oraz kompetencji kadry obydwu podmiotów; organizowanie szkoleń, zajęć dydaktyczno–naukowych, staży i praktyk studenckich.

Uczestnicy spotkania po stronie WIPOŚ PŁ (Dziekani Wydziału oraz dr Jan Sielski) obok zagadnień merytorycznych podkreślali konieczność współpracy z przedsiębiorcami jako czynnika niezbędnego do zdynamizowania rozwoju naszej uczelni i wydziału (zwłaszcza w kontekście zbliżającej się nowej perspektywy funduszy wspólnotowych). Przewodniczący delegacji Galvo S.A. - Prezes Zarządu Pan Ryszard Szczepaniak ma także nadzieję na współpracę nie tylko w zakresie merytorycznym lecz także na polu dotyczącym zarządzania i efektywniejszego wykorzystania potencjałów obydwu jednostek. Życzymy zatem wielu sukcesów oraz ciekawych wyzwań badawczych!

Udostępnij