Ład korporacyjny

 

 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Spółka stosowała w roku obrotowym zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na New Connect” zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr. 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r., za wyjątkiem następujących zasad:
Zasada nr 1 – w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad.
Organizując walne zgromadzenia, GALVO S.A. umożliwiła akcjonariuszom korzystanie z tego prawa, jednak żaden z akcjonariuszy nie wyraził tym zainteresowania. W związku z tym
 
Spółka zrezygnowała z transmitowania i rejestrowania obrad WZA. Galvo S.A. wyraża wolę transmitowania i rejestrowania obrady WZA, jeżeli akcjonariusze będą zainteresowani tą formą uczestnictwa w WZA.
Zasada nr 5 – w części dotyczącej z korzystania z sekcji „relacji inwestorskich” na www.gpwinfostrefa.pl (obecnie www.infostrefa.com).
Spółka nie korzystała z tego serwisu. Wszelkie informacje przekazywane są za pomocą raportów bieżących i okresowych w systemach EBI i ESPI. Treść raportów jest automatycznie publikowana w serwisie info strefa.
Zasada nr 9.1 – Emitent nie zamierza podawać wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu, gdyż członkowie ww. organów Spółki nie wyrażają na to zgody.

Zasada nr 11 – w 2023 r. nie zorganizowano żadnego publicznie dostępnego spotkania Zarządu Galvo S.A. z udziałem Autoryzowanego Doradcy. Odstąpienie od przestrzegania tej zasady miało charakter incydentalny i było związane z nikłym zainteresowaniem inwestorów tego typu spotkaniem. Spółka zamierza organizować spotkania w miarę wzrostu zainteresowania.