Akcjonariat

Kapitał zakładowy Galvo S.A. dzieli się na:

2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na każdą przypadają 2 głosy) serii A

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

W wolnym obrocie znajduje się 1.500.000 akcji serii B

Akcjonariusz
Sylwia Karim
Ryszard Szczepaniak
Pozostali akcjonariusze
Razem
Akcje serii A Akcje serii B Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
2.300.000 0 57,50 % 4.600.000 70,77%
200.000 0 5,00% 400.000 6,15%
0 1.500.000 37,50% 1.500.000 23,08%
2.500.000 1.500.000 100% 6.500.000 100%