Akcjonariat

Kapitał zakładowy Galvo S.A. dzieli się na:

2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na każdą przypadają 2 głosy) serii A

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

W wolnym obrocie znajduje się 1.500.000 akcji serii B

Akcjonariusz
Sylwia Karim w porozumieniu z Patryk Karim
Ryszard Szczepaniak
Pozostali akcjonariusze
Razem
Akcje serii A Akcje serii B Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
2.300 000 310.735  65,27 % 4.910.735 75,55%
200.000 0 5,00% 400.000 6,15%
0 1.189.265 29.73 % 1.189.265 18,30 %
2.500.000 1.500.000 100% 6.500.000 100%